Used when indicating "*-self".

Reflexive Pairings.
Pairing
Gada[d]-[1] I + me
Agwada[d]- I + me [b]
Osdada[d] He and I + ourselves
Ojada[d]- They and I + ourselves
Ogada[d]- They and I + ourselves
Ijada[d]- You all + yourselves
Hada[d]- You + yourself
Jada[d]- You + yourself [b]
Sdada[d]- You two + yourselves
Inada[d]- You and I + ourselves
Ginada[d]- You and I + ourselves
Idada[d]- You all and I + ourselves
Igada[d]- You all and I + ourselves
Osdada[d]- Another and I + ourselves.
Oginada[d]- Another and I + ourselves. [b]